Legea 115 din 1996

Marin Marc,

Lege nr. 115/1996 din 16/10/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, actualizată la data de 21 aprilie 2008

ATENŢIE!
    Abrogările făcute prin art. 60 alin. (1) din Legea nr. 144/2007, e posibil să intre în vigoare la 25.11.2007, dacă în art. 59 alin. (1) lit. b) există o greşeală la publicarea actului şi în loc de “… cap. V-VIII” a fost scris “… cap. V-VII”.

   – Titlul actului a fost modificat prin art. III pct. 1 din Legea nr. 161/2003.
   – Potrivit art. III pct. 15 din Legea nr. 161/2003, în tot cuprinsul Legii nr. 115/1996 următoarele sintagme au fost înlocuite după cum urmează:
   – Ministerul Finanţelor cu Ministerul Finanţelor Publice;
   – Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii şi Cultelor;
   – Parchetul General cu Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie;
   – Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie;
   – primul-procuror al parchetului de pe lângă curtea de apel cu procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.
   – A se vedea art. 61 pct. 4 din Legea nr. 144/2007 care prevede că în tot cuprinsul Legii nr. 115/1996, sintagma “comisia de cercetare” se înlocuieşte cu denumirea “Agenţia Naţională de Integritate”.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Art. 1. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   CAPITOLUL I
  Declararea averii

   Art. 2. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 3. – (1) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
   (2) Abrogat.
   (3) Abrogat.
    __________
    Alineatele (2) şi (3) au fost abrogate prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 4. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 5. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 6. – (1) Persoanele prevăzute la art. 2 au obligaţia ca, anual, în situaţia în care dobândesc bunuri de natura celor prevăzute în anexă, să îşi actualizeze declaraţia de avere. De asemenea, la încheierea mandatului sau la încetarea activităţii, ele au obligaţia să depună o nouă declaraţie privind averea pe care o deţin la data respectivă.
   (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde şi actele de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit, făcute în timpul exercitării mandatului sau al îndeplinirii funcţiei, a bunurilor de valoare cuprinse în declaraţie.
   (3) Abrogat.
   (4) Abrogat.
    __________
    Alineatul (1) a fost modificat prin art. III pct. 6 din Legea nr. 161/2003.
   – Alineatele (3) şi (4) au fost abrogate prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 61. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   CAPITOLUL II
  Controlul averilor

   Art. 7. – În cazul în care între averea declarată la data învestirii sau numirii în funcţie a persoanelor prevăzute la art. 2 şi cea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei se constată diferenţe vădite şi există dovezi certe că unele bunuri ori valori nu puteau fi dobândite din veniturile legale realizate de persoana în cauză sau pe alte căi licite, averea este supusă controlului, în condiţiile prezentei legi.

   A. Agenţia Naţională de Integritate

   Art. 8. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 9. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 10. – Dacă persoana a cărei avere este supusă controlului este căsătorită, controlul se extinde şi asupra averii şi veniturilor dobândite de celălalt soţ. Sunt supuse controlului şi bunurile de valoare ce fac obiectul declarării, realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros către ascendenţi, descendenţi, fraţi, surori şi afinii de acelaşi grad, precum şi cele transmise cu titlu gratuit către orice persoană.
   Art. 11. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 12. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 13. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 14. – (1) Abrogat.
   (2) Ordonanţa de clasare se comunică părţilor şi parchetului competent, precum şi direcţiei generale judeţene a finanţelor publice în a cărei rază domiciliază persoana a cărei avere este supusă verificării.
    __________
    Alineatul (2) a fost modificat prin art. 61 pct. 1 din Legea nr. 144/2007.
   – Alineatul (1) a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 15. – Controlul se reia de către Agenţia Naţională de Integritate, dacă:
   a) după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o soluţie contrară;
   b) organul de urmărire penală, după efectuarea cercetărilor, în situaţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. c), nu sesizează instanţa penală.

   B. Instanţa de judecată

   Art. 16. – (1) Preşedintele curţii de apel sau preşedintele secţiei de contencios administrativ şi fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la Agenţie. Statul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, va fi întotdeauna citat în instanţă. Participarea procurorului şi a Agenţiei Naţionale de Integritate este obligatorie.
   (2) Abrogat.
    __________
    Alineatul (1) a fost modificat prin art. 61 pct. 2 din Legea nr. 144/2007.
   – Alineatul (2) a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 17. – (1) Judecarea cauzei se face pornind de la probele administrate în faţa comisiei de cercetare. La prima zi de înfăţişare, părţile pot solicita probe noi şi curtea de apel va putea dispune încuviinţarea acestora, acordând un nou termen.
   (2) Până la soluţionarea definitivă a cauzei, instanţa de judecată poate dispune indisponibilizarea bunurilor, dacă această măsură nu a fost luată în condiţiile art. 13.
   Art. 18. – (1) Dacă se constată că dobândirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-părţi dintr-un bun nu este justificată, curtea de apel va hotărî fie confiscarea bunurilor sau a cotei-părţi nejustificate, fie plata unei sume de bani, egală cu valoarea bunului, stabilită de instanţă pe bază de expertiză. În cazul obligării la plata contravalorii bunului, instanţa va stabili şi termenul de plată.
   (2) Dacă în legătură cu bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă săvârşirea unei infracţiuni, instanţa trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza dacă este cazul să pună în mişcare acţiunea penală.
   (3) În cazul în care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, instanţa hotărăşte închiderea dosarului.

   C. Căi de atac

   Art. 19. – (1) Împotriva ordonanţei de clasare a comisiei de cercetare, părţile interesate, Ministerul Finanţelor şi procurorul pot face recurs la Curtea Supremă de Justiţie, în termen de 10 zile de la comunicare.
   (2) Ordonanţa de trimitere a cauzei spre soluţionare instanţei nu poate fi atacată cu recurs decât o dată cu sentinţa pronunţată asupra fondului.
   Art. 20. – Sentinţele curţii de apel – secţia de contencios administrativ şi fiscal pot fi atacate cu recurs de părţile interesate, de Agenţie şi procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
    __________
    Articolul a fost modificat prin art. 61 pct. 3 din Legea nr. 144/2007, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2007, cum a fost aceasta aprobata prin Legea nr. 94/2008.

   CAPITOLUL III
  Proceduri speciale

   Art. 21. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 22. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 23. – Agenţia va proceda la cercetarea averii persoanelor în cauză, de îndată ce va fi sesizată potrivit dispoziţiilor prevăzute la art. 9-15.
   Art. 24. – (1) Cauzele privind persoanele prevăzute la art. 21 alin. (1) se judecă la Curtea Supremă de Justiţie, în complet format din trei judecători desemnaţi de preşedintele acestei curţi.
   (2) Recursurile se judecă în complet format din nouă judecători.
   (3) Dispoziţiile art. 16-20 se aplică în mod corespunzător.
   Art. 25. – Averea Preşedintelui României va putea fi cercetată numai după încetarea exercitării mandatului, iar pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza hotărârii Parlamentului României, adoptată cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. În acest ultim caz, Preşedintele României poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii finale

   Art. 26. – (1) Dispozitivul hotărârii judecătoreşti, rămasă irevocabilă, prin care se constată provenienţa ilicită a unor bunuri, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunică organului de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice de la domiciliul persoanei a cărei avere a fost cercetată, în vederea executării. Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei.
   (2) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vânzare la licitaţie, sumele obţinute făcându-se venit la bugetul de stat. Preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decât valoarea bunului, stabilită de instanţă pe bază de expertiză.
   (3) Vânzarea bunurilor şi încasarea debitelor stabilite în condiţiile prezentei legi se efectuează de către organele fiscale, în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la executarea silită împotriva persoanelor fizice pentru neachitarea creanţelor băneşti datorate statului.
   (4) Cheltuielile făcute pentru depozitarea, conservarea şi valorificarea bunurilor confiscate se scad din sumele obţinute din vânzarea acestora.
    __________
    Alineatul (1) a fost modificat prin art. III pct. 10 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 27. – În cazul în care bunurile confiscate sunt obiecte din metale rare sau pietre preţioase, titluri de valoare, mijloace de plată străine, obiecte de artă, colecţii de valoare şi obiecte de muzeu, acestea se depun la Banca Naţională a României sau, după caz, la Ministerul Culturii, în vederea valorificării prin vânzare la licitaţie.
   Art. 28. – (1) Procedura de cercetare şi de judecare a provenienţei bunurilor, începută asupra unei persoane, continuă şi împotriva moştenitorilor acesteia.
   (2) Cercetarea poate fi pornită şi direct împotriva moştenitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Moştenitorii răspund numai în limita valorii activului succesoral.
   (3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a deţinut o demnitate sau o funcţie publică dintre cele prevăzute în prezenta lege, poate fi făcută în termen de cel mult 5 ani de la data încheierii mandatului sau a eliberării din funcţie.
   Art. 29. – Toate actele de procedură în această materie sunt scutite de orice taxă de timbru, iar în cazul valorificării bunurilor prin vânzare la licitaţie, nu se percepe taxa pe valoarea adăugată.
   Art. 30. – Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avansează dintr-un fond prevăzut în bugetul Ministerului Justiţiei, în cazul clasării cauzei ele suportându-se din bugetul de stat.
   Art. 31. – Dispoziţiile prezentei legi se întregesc cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele privind executarea creanţelor bugetare.
   Art. 32. – Ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare rămasă definitivă sau, după caz, hotărârea instanţei de judecată rămasă irevocabilă, prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei.
    __________
    Articolul a fost modificat prin art. III pct. 11 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 33. – (1) Persoana a cărei avere a fost declarată, în total sau în parte, nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcţia pe care o deţine.
   (2) Deputatul sau senatorul a cărui avere a fost declarată nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, este considerat incompatibil.
   Art. 34. – În sensul prezentei legi, funcţionar public este persoana numită sau aleasă într-o funcţie publică, cu caracter de permanenţă, în serviciul unei autorităţi publice centrale sau locale ori într-o instituţie publică subordonată acesteia. Funcţionari publici pot fi şi în cadrul regiilor autonome.
   Art. 35. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 36. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 60 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 144/2007.

   Art. 37. – Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. III pct. 12 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 38. – Persoanele prevăzute la art. 2, care au deţinut funcţii publice similare celor menţionate la acest articol, după 1 ianuarie 1990, având, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligaţia declarării averii, pot fi supuse controlului averilor, potrivit procedurilor stabilite prin prezenta lege, dacă există dovezi certe că anumite bunuri ori valori, pe care le au în patrimoniu, nu au fost dobândite în mod licit.
    __________
    Articolul a fost modificat prin art. III pct. 13 din Legea nr. 161/2003.

   Art. 39. – Magistraţii care fac parte din comisiile prevăzute la art. 8 şi 21, precum şi grefierii care efectuează lucrările pentru aceste comisii beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti.
   Art. 40. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 18/1968 privind controlul provenienţei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, dispoziţiile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, art. 69 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 şi Hotărârea Guvernului nr. 473/1993 privind declararea averilor de către funcţionarii publici din cadrul autorităţilor puterii executive, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. p.

    PREŞEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

    Bucureşti, 16 octombrie 1996.
    Nr. 115.

    ANEXĂ
    __________
    Anexa a fost modificată şi înlocuită prin art. I din O.U.G. nr. 14/2005.

    DECLARAŢIE DE AVERE

    Subsemnatul(a) ………………., având funcţia de ………………….., la …………………………., declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1) deţin următoarele active şi datorii.
    ___________
   1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

   I. BUNURI IMOBILE
   1. Terenuri

    Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
    ┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬───────────┐
│      │           │   Anul   │         │Cota │ Valoarea │  Modul  │           │
│Adresa│Categoria*)│dobândirii│Suprafaţa│parte│    de    │   de    │Titularul2)│
│      │           │          │         │     │impozitare│dobândire│           │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────────┘
 

 

   *) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

   2. Clădiri

    Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
    ┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬───────────┐
│Adresa│Categoria*)│   Anul   │Suprafaţa│Cota │ Valoarea │Modul de │Titularul2)│
│      │           │dobândirii│         │parte│impozabilă│dobândire│           │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────────┘
 

 

   *) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
   2) La “titular”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

   II. BUNURI MOBILE
   1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
    ┌──────────┬─────────┬────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐
│  Natura  │  Marca  │ Nr. bucăţi │ Anul de fabricaţie │  Modul de dobândire   │
├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
└──────────┴─────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘
 

 

   2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro

    Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.
    ┌─────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐
│        Descriere sumară         │  Anul dobândirii   │   Valoarea estimată   │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
└─────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘
 

 

   III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1.000 EUR FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
    ┌──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│Natura bunului│     Data     │Persoana către care s-a │   Forma    │ Valoarea │
│  înstrăinat  │ înstrăinării │       înstrăinat       │înstrăinării│          │
├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤
└──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────┘
 

 

   IV. ACTIVE FINANCIARE
   1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro

    Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
    ┌─────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────┬────────────────────┐
│Instituţia care administrează│Tipul*)│Valuta│ Deschis în │ Sold/valoare la zi │
│     şi adresa acesteia      │       │      │    anul    │                    │
├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤
├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤
├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤
├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤
└─────────────────────────────┴───────┴──────┴────────────┴────────────────────┘
 

 

   *) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

   2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro

    Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
    ┌──────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬────────────────────┐
│ Emitent titlu/societatea în care │       │   Număr de   │  Valoarea totală   │
│    persoana este acţionar sau    │Tipul*)│ titluri/cota │       la zi        │
│  asociat/beneficiar de împrumut  │       │de participare│                    │
├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
└──────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴────────────────────┘
 

 

   *) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal.

   3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:

    Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
    …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
 

 

   V. DATORII
    Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.

    Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
    ┌────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────┐
│            Creditor            │ Contractat │ Scadent │       Valoare        │
│                                │  în anul   │   la    │                      │
├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤
├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤
├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤
├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤
└────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────────┘
 

 

   VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 300 Euro*)
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
│CINE A REALIZAT│SURSA VENITULUI: NUME,│SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL│VENIT ANUAL │
│    VENITUL    │        ADRESĂ        │    GENERATOR DE VENIT    │  ÎNCASAT   │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.1. Titular   │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.2. Soţ/soţie │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.3. Copii     │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘
 

 

   *) Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.

   VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

    Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
    ┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│CINE A REALIZAT│SURSA VENITULUI: NUME,│SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL│VENIT ANUAL │
│    VENITUL    │        ADRESĂ        │    GENERATOR DE VENIT    │  ÎNCASAT   │
├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
│1. Venituri din salarii                                                       │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
│1.1. Titular   │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.2. Soţ/soţie │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.3. Copii     │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
│2. Venituri din activităţi independente                                       │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
│1.1. Titular   │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.2. Soţ/soţie │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
│3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor                                  │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
│1.1. Titular   │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.2. Soţ/soţie,│                      │                          │            │
│etc.           │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
│4. Venituri din investiţii                                                    │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
│1.1. Titular   │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.2. Soţ/soţie │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
│5. Venituri din pensii                                                        │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
│1.1. Titular   │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.2. Soţ/soţie │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
│6. Venituri activităţi agricole                                               │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
│1.1. Titular   │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.2. Soţ/soţie │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
│7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc                                 │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
│1.1. Titular   │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.2. Soţ/soţie │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.3. Copii     │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
│8. Venituri din alte surse                                                    │
├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
│1.1. Titular   │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.2. Soţ/soţie │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│1.3. Copii     │                      │                          │            │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│…            │                      │                          │            │
└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘
   Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

   Data completării:                                        Semnătura: