Regulamentul filialei

Marin Marc,

R E G U L A M E N T U L

de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România

Art.1. –  Filialele judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România, denumite în continuare filiale, sunt constituite prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei. Prin asociaţie, în condiţiile prezentului regulament, se înţelege Asociaţia Comunelor din România.-

Art.2. –  Filialele funcţionează de drept şi de fapt, ca structuri teritoriale ale asociaţiei, cu un număr de minim 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.-

Art.3. –  Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.-

Art.4. –  Filialele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza deciziei prealabile a consiliului director al asociaţiei.-

Art.5. –  (1) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.-

             (2) În vederea înscrierii filialelor, reprezentantul asociaţiei, de regulă, primarul care asigură nivelul reprezentativ judeţean [ art.15 lit.b) din Statut], va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala, următoarele documente:

a) cererea de înscriere;
b) hotărârea de constituire a filialei menţionată la art.1;
c) acte doveditoare ale sediului (de regulă, hotărârea consiliului local prin care se aprobă darea în folosinţă a unor spaţii din primărie pentru activitatea asociaţiei);
d) acte doveditoare ale patrimoniului iniţial.-

             (3) Sediul filialei se recomandă a fi în comuna unde funcţionează ca primar, preşedintele filialei (nivelul reprezentativ judeţean).-

             (4) În situaţia în care sediul filialei se decide, de către consiliul director al acesteia, a fi în altă unitate administrativ-teritorială din judeţul respectiv decât în cea în care-şi exercită mandatul de primar preşedintele filialei, actul doveditor al sediului menţionat la alin.(2) lit.c) va fi cel specific situaţiei respective.-

             (5) Adresa sediului filialei se aduce la cunoştinţa preşedintelui asociaţiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data stabilirii acestuia, prin grija preşedintelui filialei.-

Art.6. –  (1) Filiala se constituie numai din comunele membre ale asociaţiei din judeţul respectiv.-

              (2) Reprezentarea comunelor constituente ale filialei în organele şi formele de lucru instituite prin statutul asociaţiei şi prezentul regulament, în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, se asigură de către primar sau de către delegatul său.-

Art.7. –  Filiala, ca structură teritorială a asociaţiei, îndeplineşte următoarele acţiuni principale:

a) asigură respectarea prevederilor Statutului asociaţiei, militând pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;

b) asigură executarea hotărârilor adunării generale, a deciziilor consiliului director, precum şi a dispoziţiilor preşedintelui asociaţiei;

c) poate propune consiliului director al asociaţiei adoptarea unor măsuri specifice nevoilor sale, cu respectarea prevederilor statutului.-

Art.8. –  Organele de conducere ale filialei sunt:

a) adunarea generală;
b) consiliul director;
c) cenzorul, sau, după caz, comisia de cenzori.-

Art.9. –  Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor dintr-un judeţ, competenţa acestuia cuprinzând:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor proprii pe baza celor adoptate la nivelul asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director, precum şi efectuarea analizei activităţii acestuia;

d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a comisiei de cenzori, precum şi efectuarea analizei activităţii de control financiar intern al asociaţiei;

e) stabilirea procedurii de vot pentru anumite situaţii care nu sunt prevăzute ca atare în statut ori nu sunt reglementate la nivelul asociaţiei;

f) aprobarea acordului de colaborare, cooperare cu organizaţii din judeţul respectiv;

g) poate propune consiliului director al asociaţiei, realizarea unor acorduri de colaborare sau cooperare cu organizaţii din ţară sau străinătate; colaborarea sau cooperarea operează de drept şi de fapt numai după adoptarea deciziei de către consiliul director al asociaţiei şi numai în limitele şi condiţiile stabilite prin această decizie;

h) orice alte atribuţii stabilite prin statutul asociaţiei, precum şi de adunarea generală, de consiliul director sau de preşedintele asociaţiei.-

Art.10.-  Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale sunt următoarele:

a) adunarea generală se întruneşte în sesiune ordinară, anual, în perioada stabilită prin decizie de către consiliul director al asociaţiei; convocarea se asigură de către preşedintele filialei în condiţile stabilite prin decizie;

b) adunarea generală se întruneşte în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea consiliului director al filialei sau la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul membrilor filialei, iniţiativă prezentată în scris consiliului director al filialei;

c) convocarea adunării generale se face cu cel puţin 5 zile înaintea sesiunilor. În caz de maximă urgenţă, convocarea adunării generale, în sesiune extraordinară, se poate face cu cel puţin 3 zile înainte;

d) convocarea se face în scris şi va preciza ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării sesiunii prin grija preşedintelui filialei sau împuternicitului acestuia;

e) sesiunea este regulamentar constituită dacă participă la aceasta cel puţin jumătate din numărul primarilor comunelor asociate din judeţul respectiv;

f) sesiunile sunt conduse de consiliul director;

g) adunarea generală adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul primarilor prezenţi. În cazul unui vot paritar, votul preşedintelui filialei este decisiv; în lipsa preşedintelui această prerogativă o are prim-vicepreşedintele sau vicepreşedintele, după caz.-

Art.11. –  Hotărârile adoptate de adunarea generală, în limitele legii, ale statutului asociaţiei şi ale prezentului regulament sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.-

Art.12. –  Hotărârile adunării generale se semnează de către preşedintele filialei. În lipsa acestuia se semnează de către cel care a avut calitatea de preşedinte al prezidiului.-

Art.13. –  Consiliul director se organizează în raport de numărul membrilor fiecărei filiale, după cum urmează:

a) filiale cu până la 20 membri, inclusiv, au un consiliu director constituit din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar;

b) filialele cu peste 20 de membri, au un consiliu director constituit din preşedinte, prim-vicepreşedinte, doi vicepreşedinţi şi un secretar.-

Art.14. –  Consiliul director are următoarele atribuţii principale:

 a) alege dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art.19 din statut, preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedintele sau vicepreşedinţii, după caz şi secretarul, cu respectarea dispoziţiilor art.13; preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul consiliului director îndeplinesc aceleaşi funcţii şi la nivelul filialei;

b) prezintă adunării generale:
     b.1. raportul de activitate pe perioada anterioară;
     b.2. executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
     b.3. bilanţul contabil;
     b.4. proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
     b.5. proiectul programelor filialei;

c) încheie, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei;

d) poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza deciziei prealabile a consiliului director al asociaţiei;

e) aprobă organigrama filialei pe baza politicii de personal a asociaţiei;

f) convoacă adunările generale ale filialei, propune ordinea de zi şi asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a lucrărilor acestora;

g) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, de către secretar ajutat de încă un reprezentant al unui asociat desemnat de preşedinte sau de înlocuitorul acestuia;

h) organizează activităţi de natura celor menţionate la art.6 lit.a)-c), f) şi g) din statut, stabilite  la nivelul filialei;

i) adoptă declaraţii şi face recomandări în problemele ce intră în competenţa sa;
j) emite acorduri şi avize la cererea prefectului, consiliului judeţean ori a preşedintelui acestuia, precum şi la cererea serviciilor publice desconcentrate/descentralizate;

k) colaborează şi cooperează cu reprezentanţii celorlalte structuri asociative ale colectivităţilor locale (judeţe, municipii, oraşe) constituite pe plan naţional, din judeţul respectiv;

l) colaborează cu prefectul, cu consiliul judeţean ori cu preşedintele acestuia, precum şi cu serviciile publice desconcentrate/descentralizate, după caz;

m) elaborează informări şi propuneri către consiliul judeţean, serviciile publice desconcentrate/descentralizate sau prefect cu privire la problemele care sunt sesizate filialei;

n) informează adunarea generală asupra principalelor probleme ce apar în activitatea economico-socială a comunelor;

o) asigură realizarea drepturilor şi obligaţiilor filialei rezultate din documentele de colaborare sau cooperare încheiate în baza şi în condiţiile art.9 lit.f)  şi g) din prezentul regulament;

p) poate împuternici una sau mai multe persoane din aparatul tehnic, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la lit.c), d) şi r);

r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statutul asociaţiei, în prezentul regulament ori încredinţate de adunarea generală a filialei.-

Art.15.-  (1) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director, sunt următoarele:

a) consiliul director se întruneşte în şedinţă ordinară semestrial şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la iniţiativa a celorlalţi membrii ai consiliului director, iniţiativă fundamentată, prezentată în scris preşedintelui;

b) convocarea consiliului director se face cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor. În caz de maximă urgenţă, convocarea consiliului director, în şedinţă extraordinară, se poate face cu cel puţin 2 zile înainte;

c) convocarea se face în scris şi va preciza ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, transmiterea către membrii consiliului director asigurându-se de către preşedinte;

d) şedinţele consiliului director sunt regulamentar constituite dacă este prezentă majoritatea membrilor săi;

e) prezenţa membrilor consiliului director la şedinţă este obligatorie. În cazul în care un membru absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate fi sancţionat în condiţiile regulamentului intern de funcţionare al consiliului director;

f) şedinţele sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia de prim-vicepreşedinte sau vicepreşedinte, după caz;

g) consiliul director adoptă decizii cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.  În cazul unui vot paritar se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.10 lit.g) ultima frază.-

                (2) Consiliul director îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare, fără să aducă vreun fel atingere dispoziţiilor prevăzute în prezentul regulament.-

Art.16. –  Deciziile luate de consiliul director, în limitele legii, ale statutului şi prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi asociaţii din judeţul respectiv.-

Art.17. –  Deciziile consiliului director se semnează de către preşedinte. În lipsa acestuia deciziile se semnează de cel ce a condus lucrările şedinţei, în condiţiile art.15 alin.(1) lit.f).-

Art.18. –  (1) Lucrările adunărilor generale se consemnează în procese-verbale care se semnează de membrii prezidiului (membrii consiliului director).-

               (2) Lucrările consiliului director se consemnează în procese-verbale care se semnează de preşedinte şi de secretar.-

Art.19. –  (1) Preşedintele filialei (consiliului director) stabileşte relaţiile dintre structurile interne ale filialei, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele filialei.-

               (2) Preşedintele are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele filialei în relaţiile cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; este membru de drept în consiliul director al asociaţiei;

b) urmăreşte şi asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor şi măsurilor adoptate de adunarea generală, precum şi a deciziilor şi măsurilor adoptate de consiliul director;
c) în calitate de membru al consiliului director al asociaţiei, prezintă în adunarea generală a asociaţiei informare cu privire la activitatea filialei;

d) convoacă şedinţele consiliului director şi conduce lucrările acestuia;

e) semnează actele şi documentele adoptate de adunarea generală şi de consiliul director, precum şi pe cele emise personal;

f) stabileşte, prin consultări cu ceilalţi membri ai consiliului director, atribuţiile şi responsabilităţile prim-vicerpreşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului;

g) iniţiază împreună cu ceilalţi membri ai consiliului director acţiuni de mobilizare a tuturor primarilor de comune din judeţul respectiv, de înscriere a comunelor în asociaţie;

h) exercită controlul şi îndrumarea activităţii membrilor consiliului director, precum şi a oricăror forme organizatorice ale filialei;

i) angajează şi eliberează din funcţie personalul din aparatul tehnic;

j) administrează patrimoniul filialei, în condiţiile legii;

k) asigură, împreună cu cenzorul sau preşedintele comisiei de cenzori, după caz, predarea gestiunii patrimoniului, a arhivei şi transmiterea informaţiilor necesare bunei funcţionări, în continuare a filialei către noul preşedinte. Predarea-primirea se face pe bază de proces-verbal şi liste de inventariere;

l) asigură păstrarea sigiliului filialei şi încuviinţează utilizarea acestuia de către alte persoane;

m) exercită orice alte atribuţii prevăzute de statut, de prezentul regulament, stabilite de adunarea generală ori încredinţate de consiliul director.-

               (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii.-

Art.20. –  (1) Controlul financiar intern al filialei este asigurat de un cenzor.-

               (2) În situaţia în care numărul comunelor, dintr-un judeţ, care au dobândit calitatea de asociat, în condiţiile art.8 alin.(1) şi (2) din statutul asociaţiei,  este mai mare de 100, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.-

               (3) În realizarea competenţei sale, cenzorul, sau, după caz, comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul filialei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statutul asociaţiei, de prezentul regulament sau stabilite de adunarea generală.-

               (4) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri, din care unul este preşedintele comisiei. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.-

               (5) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare.-

Art.21. –  Pentru soluţionarea problemelor curente ale filialei, consiliul director poate decide constituirea unui aparat tehnic, potrivit necesităţilor şi în limitele fondurilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie.-

Art.22. –  (1) Patrimoniul filialei se constituie din aportul material şi financiar al membrilor săi, în conformitate cu dispoziţiile art.28 şi 29 din statutul asociaţiei.-

               (2) Cotizaţia anuală stabilită prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei, revine în cote-părţi egale filialei şi asociaţiei.-

               (3) Cota-parte ce revine filialei poate fi majorată prin hotărâre a adunării generale a filialei, constituind integral venit al acesteia.-

Art.23. –  Preşedintele filialei împreună cu ceilalţi membrii ai consiliului director mobilizează asociaţii din judeţul respectiv pentru a-şi plăti, la termen, cotizaţia anuală, informând despre aceasta consiliul director al asociaţiei.-      

Art.24. –  (1) Modelul sigiliului filialelor este următorul:

               (2)  Spaţiile punctate din modelul prevăzut la alin.(1) sunt pentru a fi înscrise denumirea judeţului, precum şi denumirea comunei unde-şi are sediul filiala judeţeană respectivă.-

Art.25. –  (1) Perioada de desfăşurare a alegerilor la filiale se stabileşte prin decizie de către consiliul director al asociaţiei.-

               (2) Organele de conducere îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin, pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost alese.-

Art.26. –  Prevederile din prezentul regulament se complinesc cu cele ale statutului asociaţiei, adoptate în mod corespunzător situaţiei specifice filialei.-