Adunarea generală

Marin Marc,

CONSILIUL DIRECTOR

 

DECIZIA NR. 3

din 28.03.2013

 

cu privire la convocarea Adunării generale în ședință ordinară

 

            Consiliul director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România întrunit în şedinţă extraordinară,

            având în vedere necesitatea organizării adunării generale şi a activităţii curente pe anul 2013,

            în baza prevederilor art. 32 alin.1 lit.f din Statutul Filialelei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

            în temeiul prevederilor art. 33 alin.1 lit.g din Statutul Filialelei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

 

DECIDE:

 

Art.1. Se convoacă Adunarea generală a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară, pe

 data de joi, 4 aprilie 2013, între orele 10,30-14,00, la sala mare de ședințe de la Instituția Prefectului Județului Cluj.

(2) Ordinea de zi este următoarea:

 

Prima parte – de la ora 10,30 la ora 12,15

1. Raport de activitate a filialei pe anul 2012;

2. Executarea bugetului de venituri și cheltuieli;

3. Bilanțul contabil;

4. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;

5. Planul de acțiune pentru anul 2013;

6. Diverse.

            A doua parte- de la ora 12,30 la ora 14,00

       Discuții cu prefectul județului Cluj, președintele Consiliului Județean Cluj și parlamentarii din județul Cluj în legătură cu principalele probleme ale administrației publice locale din comune.

Art. 2. – (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă primari din comunele membre ale Asociaţiei Comunelor din România, din judeţul Cluj, precum şi primarii ai comunelor din județul Cluj care doresc să adere la Asociația Comunelor din România.

(2) Pentru asigurarea qvorumului necesar ca adunarea generală să fie legal întrunită în cazul în care primarul din comuna membră a Asociaţiei Comunelor din România nu poate participa, acesta va delega viceprimarul sau o altă persoană din primărie.

(3) Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa primarilor comunelor din judeţul Cluj prin grija directorului executiv al filialei și va fi publicată pe site.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează domnul Marin-Gavrilă MARC, directorul executiv al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România.

 

                   Preşedinte,

           Ovidiu COLCERIU