Concurs pentru postul de auditor intern

Marin Marc,

Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România oraganizează concurs pentru ocuparea a două posturi de auditor intern.

Concursul va avea loc începând din data de 22.02.2019 ora 12,00 la sediul filialei din B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, camera 22, Cluj-Napoca.

În prima etapă- CV: Aplicanții vor depune Curriculum vitae, până în data de 22.01.2019 ora 12,00 la sediul filialei ori prin e-mail la adresele: marinmarc@acorcluj.ro și audit.acor@gmail.com sau pe site-urile pe care se face anunțul, respectiv pe: ejobs, bestjobs, și locuridemuncacluj.net

Etapa a 2-a – Interviu inițial: CV-urile selectate vor fi introduse în etapa a doua. Interviul inițial va fi efectuat de către persoanele din comisia de concurs.

Etapa a 3-a – Proba scrisă: Persoanele care trec de proba de interviu inițial vor fi invitate să depună dosarul pentru proba scrisă și să participe la această probă.

Selectarea candidaților se va face prin parcurgerea umătorilor pași:

 1.  analiza dosarelor depuse de solicitanţi;

 2.  organizarea unui interviu intermediar cu aceştia, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului, dacă sunt detalii de clarificat;

 3. Persoanele selectate după evaluarea de la pct. 1 și 2 pot participa la proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor.

  Bibliografia pentru concurs poate fi consultata pe site-ul www.acorcluj.ro secțiunea Documente/Auditul în comune /Bibliografie sau la acest link:

  http://acorcluj.ro/2010/04/19/auditul-in-comune/

Etapa a 4-a – Interviu final: Persoana admisă la proba scrisă va fi invitată la un interviu cu o persoană din conducerea executivă a filialei și șeful de compartiment, ocazie cu care va prezenta cazierul judiciar și fișa de aptitudini de la medicina muncii.

Etapa a 5-a – Incheierea contractului individual de muncă: Persoana acceptată după interviul final este invitată să depună cererea pentru angajare în funcția de auditor intern.

Data și ora probelor: Data și ora pentru interviuri și proba scrisă va fi comunicată prin sms și/sau e-mail.

Cine poate participa la concurs?

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea funcției de auditor intern persoana care :

– are cetaţenia română şi domiciliul în România ;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniţi ;

– are capacitatea deplină de exerciţiu ;

– are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează;

– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia de auditor intern;

– îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ;

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege ;

Condiții specifice solicitate de angajator:

 1. Studii superioare în domeniul economic.

 2. Experiență în contabilitate la instituții publice, cel puțin 2 ani, după anul 2005.

 3. Permis de conducere categoria B.

 4. Disponibilitate pentru deplasare la comunele din județul Cluj.

Dosarul trebuie să conțină:

 1.   Cerere pentru participare la concurs care va include un număr de telefon si e-mail la care candidatul convine să fie contactat.

 2.   Curriculum vitae.

 3.   Declarație pentru respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr.672 din 2002;

 4.   Recomandare de la angajatorul anterior.

 5.   Copii documente: Carte de identiate, certificate de naștere, certficat de căsătorie dacă numele anterior a fost schimbat, Diploma studii superioare economice, Copie permis conducere categoria B și alte documente necesare ( master în știinte economice, audit, alte documente referitoare la schimbarea numelui și altele asemenea)

 6.  Declarație pe propria răspundere că nu are condamnări penale, nu a fost destituit din funcții publice și nu i-a încetat Contractul individual de muncă pentru motive disciplinare și nu a făcut poliție politică. Până la semnarea contractului individual de muncă se va depune cazier juridic.

 7.  Declarație pentru acordul la folosirea datelor cu carecter personal.

 8.  Fișa de aptitudini de la medicina muncii poate fi depusă până la încheierea contractului individual de muncă.