CONCURS PENTRU POSTUL DE AUDITOR INTERN

Marin Marc,

Concurs pentru ocuparea postului- AUDITOR INTERN

 

Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România organizează un concurs pentru ocuparea unui post de Auditor intern, pe perioadă determinată.
Concursul va avea loc la sediul din B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, camera
5M, Cluj-Napoca.

În prima etapă- CV : Aplicații vor depune Curriculum vitae, până în data
de 15.07.2021 ora 12,00 sediul asociației ori prin e-mail la adresa:
audit.acor@gmail.com sau pe site-urile pe care se face anunțul .

Etapa a 2-a – Interviu inițial : CV-urile selectate vor fi introduse în etapa a doua.
Interviul inițial va fi efectuat la o dată ce se va comunica fiecărui participant admis.
Interviul va fi individual, audiat de către comisia de concurs. După această etapă se va stabili data de depunere a dosarelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului.

Etapa a 3-a – Proba scrisă : Persoanele care trec de
probă de interviu inițial vor fi invitate să depună dosarul pentru probă scrisă și să participe la această problemă.
Bibliografia pentru concurs Poate fi consultată pe site – ul  www.acorcluj.ro, Secțiunea Auditul intern , subsecțiunea Infomări. Mai jos este un link la bibliografie.

http://acorcluj.ro/wp-content/uploads/2020/10/BIBLIOGRAFIE-2.pdf

Etapa a 4-a – Proba orală . Persoanele care sunt admise la probele precedente vor
participa la proba orală unde vor trebui să răspundă verbal comisiei de evaluare a
întrebărilor din materia din bibliografie.

Etapa 5 – Persoana admisă la proba scrisă va fi invitată pentru semnarea
contractului de muncă, ocazie cu care va prezenta cazierul judiciar și fișa de
aptitudini de la medicina muncii.

Data și ora probelor: Data și ora pentru interviuri și proba scrisă va fi comunicat
prin sms și / sau e-mail.

Cine poate participa la concurs?

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de auditor intern persoana care:

– are cetațenia română și domiciliul în România;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

– are capacitatea deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate complementare funcționale pentru care candidează;

– îndeplinește condițiile de studii prezentate de lege pentru funcțiile de auditor intern;

– îndeplinește condiții specifice pentru ocuparea funcțiilor;

– nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face -o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu ia incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

 

Condiții specifice solicitate de angajator:

 

 1. Studii superioare în domeniul economic, administrație publică sau juridice.
 2. Experiență la instituții publice / ADI – uri / filial ACoR, cel puțin 2 ani.
 3. Permis de conducere categoria B.
 4. Disponibilitate pentru deplasare la comunele din județul Cluj.

 

Dosarul trebuie să conțină:

 1. Cerere pentru participare la concurs care va include un număr de telefon și e-mail la care candidat convine să fie contactat.
 2. Curriculum vitae.
 3. Declarație pentru respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr.672 din 2002;
 4. Recomandare de la angajatorul anterior.
 5. Copii documente: Carte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie dacă numele anterior a fost schimbat, Diploma studii superioare economice, Copie permis conducere categoria B și alte documente necesare (master în știinte economice, audit, alte documente referitoare la Slot Online schimbarea numelui și altele asemenea)
 6. Declarație pe propria răspundere că nu sunt condamnări penale, nu a fost destituit din funcții publice și nu ia încetat Contractul individual de muncă pentru motive disciplinare și nu a făcut politică politică. Până la semnarea contractului individual de muncă se va depune cazier juridic.
 7. Declarație pentru acordul folosirii datelor cu carecter personal.
 8. Fișa de aptitudini de la medicina muncii poate fi depusă până la încheierea contractului individual de muncă.