Concurs pentru trei posturi de auditor intern

Marin Marc,

Concurs pentru ocuparea a trei posturi de – AUDITOR INTERN

 

Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România organizează un concurs pentru ocuparea a trei posturi de Auditor intern, pe perioada determinată.
Concursul va avea loc la sediul filialei din B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, camera
5M, Cluj-Napoca la o data care va fi comunicată candidaților selectați.

În prima etapă- CV : Aplicanții vor depune Curriculum vitae, până în data
de 27.01.2022 ora 12,00, la sediul asociației sau prin e-mail la adresa:
audit.acor@gmail.com ori pe site-urile pe care se face anunțul.

Etapa a 2-a – Interviu inițial : CV-urile selectate vor fi introduse în etapa a doua.
Interviul inițial va fi efectuat la o dată care se va comunica participanților admiși.
Interviul va fi individual, audiat de către comisia de concurs. După această etapă se va stabili data de depunere a dosarelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de auditor intern.

Etapa a 3-a – Proba scrisă : Persoanele care trec de
proba de interviu inițial vor fi invitate să depună dosarul pentru proba scrisă și să participe la această probă.
Bibliografia pentru concurs poate fi consultată pe site – ul  www.acorcluj.ro, Secțiunea Auditul intern, subsecțiunea Informări.

Etapa a 4-a – Proba orală . Persoanele care sunt admise la probele precedente vor
fi invitate să participe la proba orală unde vor trebui să răspundă verbal în fața comisiei de concurs, la întrebările din materia prevăzută în bibliografie.

Etapa 5 – Persoanele admise la proba scrisă vor fi invitate pentru semnarea
contractului de muncă, ocazie cu care vor prezenta cazierul judiciar și fișa de
aptitudini de la medicina muncii.

Data și ora probelor: Data și ora pentru interviuri și proba scrisă va fi comunicată
prin sms și / sau e-mail.

Cine poate participa la concurs?

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea funcției de auditor intern persoana care:

– are cetațenia română și domiciliul în România;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

– are capacitatea deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;

– îndeplinește condițiile de studii prezentate de lege pentru funcția de auditor intern;

– îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor;

– nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;

– nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

 

Condiții specifice solicitate de angajator:

 1. Studii superioare în domeniul economic, administrație publică sau juridică.
 2. Experiență la instituții publice / ADI – uri / filiale ACoR, cel puțin 2 ani.
 3. Permis de conducere categoria B.
 4. Disponibilitate pentru deplasare la comunele din județul Cluj.

 

Dosarul trebuie să conțină:

 1. Cerere pentru a participa la concurs care va include un număr de telefon și e-mail la care candidat convine să fie contactat.
 2. Curriculum vitae.
 3. Declarație pentru respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr.672 din 2002;
 4. Recomandare de la angajatorul anterior.
 5. Copii de pe documente: Carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie dacă numele anterior a fost schimbat, Diploma de studii superioare, permis de conducere categoria B și alte documente necesare (master în domeniul administrației publice, juridic, economic, audit ori alte documente referitoare la schimbarea numelui etc.)
 6. Declarație pe propria răspundere că nu are condamnări penale, nu a fost destituită din funcții publice, nu i-a încetat Contractul individual de muncă pentru motive disciplinare și nu a făcut politică politică. Până la semnarea contractului individual de muncă se va depune cazierul judiciar și fișa de aptitudini de la medicina muncii.
 7. Declarație pentru acordul folosirii datelor cu caracter personal.