Organizarea parteneriatelor prin compartimentele filialei

Marin Marc,

Pe data de 31 ianuarie 2022 sunt convocați la o Slot Gacor Hari Ini ședință prin aplicația Zoom, primarii din comunele partenere pentru organizarea activităților compartimentelor respective asociații respective, compartimentul audit public intern, compartimentul urbanism și cadastru și compartimentul de dezvoltare rurală.

57. INVITATIE PARTENERIATE

convocarea adunării generale, Iniţiativa convocării adunării generale. Conţinutul şi comunicarea convocării

Iniţiativa convocării adunării generale

Ca regulă generală, legea prevede că adunarea generală este convocată https://gameandroid2018.com/ de consiliul de administraţie, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar [art. 117 alin. (1)].

Legea reglementează şi un caz special de convocare a adunării generale la cererea acţionarilor. Astfel, potrivit prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin

5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel şi dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării. în cazul în care consiliul de administraţie, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanţa de la sediul societăţii va putea autoriza convocarea adunării generale de către acţionarii care au formulat cererea, stabilind data de referinţă, data ţinerii adunării generale, persoana care o va prezida, cu aprobarea ordinii de zi [art. 119 alin. (3)].

în vederea convocării adunării generale, consiliul de administraţie, respectiv https://wisatayu.com/ directoratul, va stabili o dată de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă şi în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referinţă astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului şi nu va depăşi 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară [art. 123 alin. (2)].

Conţinutul şi comunicarea convocării

Convocarea trebuie să cuprindă în mod https://www.tendaku.net/ obligatoriu: data şi locul ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Pentru modificarea actelor constitutive, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor [art. 117 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 31/1990].

Convocarea adunării generale se face prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, precum şi într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate [art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990].

Potrivit prevederilor art. 117 alin. (4), dacă acţiunile societăţii sunt nominative, convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor.

Termenul pentru întrunirea adunării generale nu poate fi mai mic https://shaniagracia.com/ de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial [art. 117 alin. (2)].

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Convocarea adunării generale a acționarilor

Detalii: https://legeaz.net/dictionar-juridic/convocare-adunare-generala-actionari