Concurs pentru un post de auditor intern

Marin Marc,

Concurs pentru ocuparea unui post de – AUDITOR INTERN

Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România organizează un concurs pentru ocuparea unui post de auditor intern, pe perioada nedeterminată.
Concursul va avea loc la sediul Filialei din B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, camera
5 M, mun. Cluj-Napoca, la o data care va fi comunicată candidaților selectați.

În prima etapă – CV : Aplicanții vor depune Curriculum vitae, până în data
de 22 septembrie 2023, ora 14,00, preferabil pe site-urile de recrutare pe care se postează oferta de loc de muncă. CV poate fi depus și pe adresa de e-mail: acorcluj.secretariat@gmail.com

Etapa a 2-a – Interviu inițial : CV-urile selectate vor fi introduse în etapa a doua.
Interviul inițial va fi efectuat la o dată care se va comunica participanților admiși.
Interviul va fi individual, audiat de către comisia de concurs. După această etapă se va stabili datele de depunere a dosarelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de auditor intern.

Etapa a 3-a – Proba scrisă : Persoanele care trec de proba de interviu inițial vor fi invitate să depună dosarul pentru proba scrisă și să participe la această probă.
Bibliografia generală pentru concurs poate fi consultată pe site -ul www.acorcluj.ro, Secțiunea Auditul intern , subsecțiunea Informații.

Etapa a 4-a – Proba orală/ interviul final  . Persoanele care sunt admise la probele precedente vor
fi invitate să participe la proba orală/interviul final, la care vor trebui să răspundă verbal, în fața comisiei de concurs, la întrebările din materie, din bibliografia generală și în cea specifică care va fi anunțată anterior. .

Etapa 5 – Persoanele admise la proba scrisă și interviul final vor fi invitate pentru semnarea
contractului de muncă, ocazie cu care vor prezenta cazierul judiciar și fișa de
aptitudini a muncii de la medicină.

Data și ora probelor: Data și ora pentru interviuri și proba scrisă va fi comunicată
prin sms și / sau e-mail.

Cine poate participa la concurs?

Poate participa la concursul organizației pentru ocuparea funcției de auditor intern care:

– are cetațenia română și domiciliul în România;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

– are capacitatea deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate a funcției pentru care se candidează;

– îndeplinește condițiile de studii prezentate de lege pentru funcția de auditor intern;

– îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor;

– nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face. -o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;

– nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

 

Condiții specifice solicitate de angajator:

 1. Studii superioare în domeniul economic, administrație publică sau juridică.
 2. Experiență în administrație publică cel puțin doi ani.
 3. Constituie un avantaj experiența în achizițiile publice.
 4. Permis de conducere categoria B.
 5. Disponibilitate pentru deplasare în comunele din județul Cluj.

 

Dosarul trebuie să conțină:

 1. Cerere pentru a participa la concurs care va include un număr de telefon și e-mail la care candidat convine să fie contactat.
 2. Curriculum vitae.
 3. Declarație pentru respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr.672 din 2002;
 4. Recomandare de la angajatorul anterior.
 5. Copii de pe document: Carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie dacă numele anterior a fost schimbat, Diploma de studii superioare, permis de conducere categoria B și alte documente necesare (master în domeniul administrației publice, juridic, economic, audit ori ). alte documente referitoare la schimbarea numelui etc.)
 6. Declarație pe propria răspundere că nu sunt condamnări penale, nu a fost destituită din funcții publice, nu i-a încetat Contractul individual de muncă pentru motive disciplinare și nu a făcut politică politică. Până la semnarea contractului individual de muncă se va depune cazierul judiciar și fișa de aptitudini ale medicinei muncii.
 7. Declarație pentru acordul folosirii datelor cu caracter personal.